Atenció a tots els col·legiats!
COL·LABORACIÓ EN ENQUESTA EUROPEA SOBRE INTERVENCIÓ EN TEL

L'Acció COST IS1406 Millorar les habilitats del llenguatge oral dels nens a Europa i més enllà - Una col·laboració centrada en les intervencions per a nens amb dificultats per aprendre la seva primera llengua (http://research.ncl.ac.uk/costis1406/ ), és una xarxa d'investigació que compta amb 36 països membres i que demana col·laboració de professionals que tinguin sota la seva responsabilitat la intervenció amb infants amb Trastorn Específic del Llenguatge o Trastorns del Desenvolupament del Llenguatge contestant una enquesta.
A altres països la resposta ha estat massiva! Col·laboreu!

Vídeo de presentació:

Enllaç a l'enquesta: 
PROCLAMACIÓ NOVA JUNTA

Us recordem que l'única candidatura que s'ha presentat, ha quedat elegida automàticament per a ocupar els següents càrrecs; i per tant, el dia 6 d'octubre ja no es celebraran eleccions.

Degana Mireia Sala Torrent
Tresorera Núria Argelich Iglesias
Sotssecretària Núria Plava Valero
Vocal Victoria González Sánchez
Vocal Judit Guim Tarruella
Vocal Núria Oriol Peregrina
Vocal Mireia Torralba i Roselló

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat