Cliqueu per consultar la formació per acord de conveni actualitzada. 

NOUS CRITERIS DEL COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA PER A LA PUBLICITAT I DIFUSIÓ D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ EXTERNES


Davant de la impossibilitat del CLC de verificar el contingut de les activitats de formació externes que es difonen i publiciten a través dels canals del Col·legi, i de protegir els interessos de les persones col·legiades que hi accedeixen; i atès que la difusió i publicitat d'aquestes activitats no és una de les funcions del CLC previstes en llurs Estatuts, la Junta de Govern del CLC reunida el dia 13 de juliol de 2018 ha acordat aprovar el nous criteris del Col·legi per a la publicitat i difusió d'activitats de formació externes, que seran d'aplicació a partir de la seva publicació a la web i al full informatiu.

I.- El Col·legi deixa de prestar el servei de plataforma de difusió d'activitats de formació externes, i per tant, deixa de difondre i publicar aquestes activitats de formació externes. S'excepciona la publicació i difusió de les activitats de formació externes que derivin de l'aplicació d'un conveni de col·laboració signat pel CLC en el qual s'acordi expressament la seva difusió i publicitat

En conseqüència, des de l'entrada en vigor d'aquests criteris, no s'utilitzaran els canals de difusió del CLC (full informatiu, web, xarxes i revista) per difondre activitats de formació externes encara que es compleixin criteris que anteriorment s'havien utilitzat per regular la difusió (com és l'oferta de difusió a canvi de descomptes als col·legiats o bé a canvi del pagament d'un import).

II.- Les col·laboracions del CLC amb associacions i altres entitats representatives dels interessos ciutadans directament vinculades amb l'exercici de la professió col·legiada s'articularan mitjançant convenis de col·laboració. Aquests convenis podran incloure acords explícits de difusió i publicitat d'activitats de formació. La Junta de Govern valorarà la signatura de convenis de col·laboració amb:

- Altres col·legis professionals de logopedes.
- Col·legis professionals d'altres professions.
- Societats científiques.
- Universitats.
- Associacions de caràcter professional.
- Associacions d'interès públic.

III.- Aquests criteris entraran en vigor a partir de la seva publicació al web i full informatiu, el dia 20 de juliol de 2018.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat