SESSIÓ ORDINÀRIA DEL COMITÈ EXECUTIU DEL CONSEJO A BARCELONA

Els dies 17 i 18 de juliol es va celebrar una nova sessió ordinària del Comitè Executiu del Consejo General de Colegios de Logopedas per definir una estratègia que permeti a les corporacions col·legials avançar encara més en la defensa de la professió. La sessió es va celebrar a la nova seu del Consejo a Barcelona, que coincideix amb la seu del CLC (Passatge de Pagès, 13 de Barcelona). 
ES BUSQUEN COL·LABORADORS PER MONOGRÀFIC SOBRE MALALTIES MINORITÀRIES A LA REVISTA DEL CLC

En motiu del tema de la Marató de TV3 d'enguany, està previst publicar un monogràfic sobre la logopèdia en les malalties minoritàries (MM) per a la propera edició de la revista.

L'equip de redacció busca logopedes que vulguin col·laborar-hi amb un article d'unes 550-700 paraules sobre el tractament logopèdic d'alguna MM (Angelman, Cri Du Chat, 22q, X-fràgil, Síndrome Down, Williams, Prader-Willis, Noonan...).

Si és del teu interès col·laborar-hi escriu a info@clc.cat abans del 9 d'agost.
RECORDATORI: CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS PER AL DIVENDRES 4 D'OCTUBRE DE 2019 

De conformitat amb el que disposa l'article 55 dels Estatuts col·legials vigents, en sessió de 12 de juliol de 2019, la Junta de Govern del CLC ha acordat convocar eleccions per al dia 4 d'octubre de 2019, amb la finalitat de proveir els càrrecs de sotsdegà / sotsdegana, secretari / secretària, comptador / comptadora i tres vocals de la Junta de Govern.
RECORDATORI: HORARI D'ESTIU DEL CLC

Juliol i Agost de dilluns a divendres de 8 a 15 h.
Tancat del 12 al 25 d'agost. 
Curs: Estrategias y actividades para la mejora de la comprensión lectora
A càrrec de: Juan Cruz Ripoll
Dissabte 14 de setembre al CLC (8 hores)

Curs: Actualització en comunicació no verbal gestual en pacients amb apràxia 
d'extremitats
A càrrec de: Roberta Ghedina
Dijous 17 d'octubre de 16 a 20 h al CLC

Curs: Disfàgia orofaríngia pediàtrico-neonatal
Bloc 2: Abordatge logopèdic. Un repte en la pràctica clínica (1a edició)
A càrrec de: Raquel García Ezquerra
Dissabte 26 d'octubre al CLC (8 hores)

Curs: Disfàgia orofaríngia pediàtrico-neonatal
Bloc 2: Abordatge logopèdic. Un repte en la pràctica clínica (2a edició)
A càrrec de: Raquel García Ezquerra
Dissabte 9 de novembre al CLC (8 hores)

Curs: Alteracions orofacials vs alteracions articulatòries
A càrrec de: Ester Rodríguez León
Dissabte 16 de novembre al CLC (8 hores)

CURSOS SUBVENCIONATS (SENSE COST)

A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, hem tingut accés a diferents cursos subvencionats (sense cost) per als nostres col·legiats. Aquests cursos estan destinats a treballadors/es adscrits/es al Règim General, autònoms/es i persones en situació d'atur.
NOVA SENTÈNCIA A EXTREMADURA 

El jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Mérida atén la petició dels pares d'un nen amb trastorn de l'espectre autista i sentencia que li correspon un servei de logopèdia que la Junta li havia negat, a més de l'atenció que rep a l'escola. És la segona sentència d'aquestes característiques que surt a premsa en quinze dies.
II JORNADAS INTERNACIONALES COLEGIO PROFESIONAL DE LOGOPEDAS DE GALICIA

A Coruña, 15 y 16 de noviembre de 2019
Se celebrará también la segunda Edición de los premios Marisol Vaamondo. El plazo de entrega de trabajos es hasta el 31 de Julio.
TARIFES 2019 SERVEIS LOGOPÈDIA SERVEI CATALÀ DE LA SALUT (SCS)

S'ha publicat al DOGC l'Ordre SLT/143/2019, de 15 de juliol, per la qual s'estableixen per a l'any 2019 les tarifes màximes dels serveis de rehabilitació ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia que contracti el Servei Català de la Salut. 
RECORDATORI PRESTACIÓ d'ATENCIÓ SOCIAL A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT (PUA)

Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l'adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 18 de juny al 19 d'agost de 2019.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat