RECORDATORI: ACTUALITZACIONS SOBRE MASCARETES TRANSPARENTS

Seguim rebent consultes per part dels col·legiats en relació a l'ús de mascaretes transparents que permetin veure la boca de la persona que parla en les sessions presencials de logopèdia.

La homologació que tenen les mascaretes transparents homologades que hi ha al mercat és una homologació com a mascareta higiènica. Això vol dir que ni són un Equip de Protecció Individual (EPI) ni són un Producte Sanitari (PS).

Us enllacem un document del Grupo de Trabajo de Productos Sanitarios de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria: 

A més a més, hi ha més documentació generada per aquest grup a https://gruposdetrabajo.sefh.es/gps/

Us enllacem de nou una infografia amb les indicacions del Ministeri de Sanitat en relació als diferents tipus de mascaretes existents. 

Aquesta és la normativa que cada professional ha d'adaptar al seu context professional concret.

Recordeu que les mascaretes són només un mitjà complementari de protecció i que és fonamental seguir complint amb la resta de mesures preventives recomanades pel Ministeri de Sanitat.
RECORDATORI: CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

D'acord amb el que disposen els articles 30 i 32 dels Estatuts del Col·legi de Logopedes de Catalunya publicats al DOGC número 5460 de 8 de setembre de 2009 en relació amb els apartats c), d) i k) de l'article 29 dels Estatuts, i de conformitat amb l'acord pres en la reunió de la Junta de Govern del dia 4 de setembre de 2020, la Sra. Mireia Sala i Torrent, Degana del CLC, convoca a tots els col·legiats a participar a l'Assemblea General Ordinària que tindrà lloc de forma telemàtica a través de la plataforma Zoom el proper 23 d'octubre de 2020, a l'empara del que preveu l'article 4 del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la Covid-19 modificat per l'article 10 del Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.

Per tal de certificar la identitat dels assistents, cal que el nom d'usuari de Zoom de cada assistent contingui el seu nom complet i el seu número de col·legiat/da. La càmera de tots els assistents haurà d'estar activada.

Adjuntem la convocatòria.
CITA PRÈVIA

Us informem que l'horari presencial és de 9 a 14 i de 15 a 19 h.

En el cas que sigui imprescindible una visita presencial s'haurà de sol·licitar cita prèvia a través de l'adreça de correu electrònic info@clc.cat o bé per telèfon al 93 487 83 93. 
SEMINARI: DISFÀGIA OROFARÍNGIA EN EL MALALT ONCOLÒGIC DE CAP I COLL (Places exhaurides - Apunta't en llista d'espera)

A càrrec de Natàlia Fina i Anna Tomàs
Dissabte 24 d'octubre 2020 (4 hores)
RECORDATORI: FORMACIONS SUBVENCIONADES CONSORCI 2020-2021

A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya hem tingut accés a diferents cursos subvencionats per als col·legiats/des. Aquests cursos estan destinats a treballadors/es adscrits al Règim General, autònoms/es i persones en situació d'atur.

Trobareu el calendari d'accions formatives sense cost a l'apartat Formació Externa del Web del Col·legi. 
NOUS AJUTS A AUTÒNOMS I PRÒRROGA DELS ERTOS

Adjuntem dos documents de l'assessoria jurídica del Consejo General de Colegios de Logopedas.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat