REGISTRA'T

Gràcies, les dades de registre han estat rebudes correctament al CLC i hem enviat* les teves dades d'accés al correu-e que has indicat en el formulari.

Una vegada verificada pel CLC la teva identitat, rebràs un nou correu-e confirmant que ja pots accedir amb seguretat a les àrees restringides del web.

*Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Al registrar-te, acceptes la Política de Privacitat del CLC i l'ús de galetes
Registrar-me

* Registrant-te podràs accedir a totes les àrees restringides del web, veure-publicar ofertes a la borsa de treball del CLC i recuperar el teu mot de pas si l'oblides
Inicia sessió com usuari/a CLC Has oblidat la teva clau d'accés? 

Hem enviat un correu electrònic a l'adreça amb què et vares registrar que conté el teu mot de pas.

*Recorda que si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Recuperar

Enviarem el teu mot de pas al correu-e amb el que et vares registrat.

Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

inici > el col·legi > Portal ètic
PORTAL ÈTIC
1. Comissió d’ètica i deontologia

1.1. Presentació i objectius
La comissió d’Ètica i deontologia està coordinada per la vocalia d’Ètica i deontologia i la integren membres de la Junta de Govern i la secretaria tècnica.

Els seus objectius generals són els següents:

a) Fomentar una cultura de compliment ètic i normatiu en els òrgans de govern del Col·legi.
b) Revisar periòdicament el Codi d’Ètica Professional del Col·legi de Logopedes de Catalunya i fomentar-ne la difusió i compliment.
c) Promoure accions encaminades a la millora de l’exercici de la logopèdia en matèria d’ètica i deontologia.
d) Coordinar la mediació de la Junta de Govern en l’exercici de la jurisdicció disciplinària del Col·legi.
e) Vetllar per el millor exercici de la logopèdia i protegir als usuaris de pràctiques d'intrusió professional.

1.2. Eixos d’actuació
Les accions de la comissió d’ètica i deontologia es desenvolupen en aquests 3 eixos:

I. Foment d’una cultura de compliment ètic i normatiu en els òrgans de govern i destinataris del col·legi
II. Foment d’una cultura de pràctica de l'excel·lència i de compliment deontològic entre els col·legiats
III. Protecció envers les males pràctiques i l’intrusisme professional

I. Foment d’una cultura de compliment ètic i normatiu en els òrgans de govern i destinataris del col·legi
Per tal de fomentar una cultura de compliment ètic i normatiu en els òrgans de govern i destinataris del Col·legi, la comissió d’Ètica i deontologia del CLC ha impulsat el disseny d’un Model de Prevenció de Delictes (MPD) i n’ha esdevingut l’Òrgan de Compliment normatiu. El disseny d’aquest MPD ha seguit diferents fases:

1) La identificació dels riscos penals que, sobre la base de la regulació vigent, existeixen o podrien existir respecte al desenvolupament de l’activitat empresarial del Col·legi i la redacció d’un Informe de Riscos Jurídico-Penals.
2) La redacció d’un Manual de Prevenció de Delictes amb les pautes d’actuació penals i les mesures que el Col·legi ha decidit implementar per tal de prevenir possibles riscos penals identificats.
3) La redacció i posterior aprovació per assemblea del Codi Ètic del CLC. Aquest codi ètic té l’objectiu regular els principis i valors d’actuació que guien la conducta diària i les decisions del CLC i pretén esdevenir un compromís col·lectiu respecte els valors ètics de l’organització i les conductes a promoure per assegurar el compliment d’aquests valors.

En termes generals, les funcions de compliment de la Comissió d'Ètica i deontologia consisteixen en supervisar el funcionament i compliment del MPD en el seu dia a dia i informar la Junta de Govern sobre els resultats derivats del seu desenvolupament. En aquest sentit, i als efectes d'informar de fets o conductes de risc respecte al compliment del MPD, la Comissió d'Ètica i deontologia té accés directe i immediat a la Junta de Govern del Col·legi.

Per tal de prevenir, descobrir i sancionar les infraccions del Codi Ètic que puguin produir-se per part dels integrants del col·legi, s’ha habilitat un Canal de denúncies que permetrà a qualsevol persona que hagi tingut coneixement d'aquestes infraccions posar tal circumstància en coneixement de la comissió d'ètica i deontologia. L’esmentat canal consisteix en l’entrada per registre de la carta de denúncia dins d’un sobre tancat que serà lliurat a la persona que ocupi el càrrec de secretaria tècnica per tal que la traslladi a la comissió.

II. Foment d’una cultura de pràctica de l'excel·lència i de compliment deontològic entre els col·legiats
Per tal de fomentar una cultura de pràctica de l'excel·lència i de compliment deontològic entre els col·legiats, el Col·legi de Logopedes de Catalunya compta amb un Codi d’ètica professional que va ser publicat el 2003. La comissió d’Ètica i deontologia es compromet a revisar-lo periòdicament i a fomentar-ne la difusió i compliment a través de diferents canals.

III. Protecció de l’usuari envers les males pràctiques i l’intrusisme professional
Per tal de protegir l’usuari de les males pràctiques i de l’intrusisme professional, la comissió d'Ètica i deontologia recull i estudia les denúncies per intrusisme o males pràctiques que arriben al col·legi (en ocasions per part d'usuaris o professionals i en d’altres per part de logopedes col·legiats) o bé els casos que el mateix col·legi detecta en l’exercici de la seva tasca diària.

La comissió exposa els casos a la Junta de Govern, que és qui pren l'acord d'obrir un expedient de diligències prèvies, de conformitat amb el que preveuen els Estatuts. En concret, els Estatuts preveuen la incoació d’aquest expedient, previ a la incoació de l’expedient disciplinari, quan es tenen indicis de l’existència d’una infracció però la persona física o jurídica que presumptament l’hauria comès, no està inscrita al CLC.

En aquest sentit, seguint el procediment fixat pels Estatuts, la Junta de Govern acorda incoar l’expedient i en el mateix acte, nomena a la persona instructora de l’expedient. L’instructor, analitza la documentació aportada pel denunciant, investiga els fets i atorga un tràmit d’audiència de quinze dies a la persona física i/o jurídica denunciada per tal que formuli al·legacions i proposi les proves que estimi pertinents. Un cop recollida tota la informació, l’instructor l’estudia i formula una proposta de resolució que sotmet a la votació de la Junta de Govern.

Els expedients de diligències prèvies poden finalitzar amb els següents acords:

NO INCOAR l’expedient disciplinari i ARXIVAR l’expedient de diligències prèvies, si es considera que no hi ha prou indicis d’infracció.

NO INCOAR l’expedient disciplinari i ARXIVAR l’expedient de diligències prèvies perque el CLC no és competent per a poder incoar un expedient disciplinari a una persona física i/o jurídica no col·legiada; però com que hi ha indicis d’una infracció d’intrusisme, s’acorda POSAR EN CONEIXEMENT de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya els fets denunciats perquè, si ho considera, incoï un expedient sancionador.

INCOAR un expedient disciplinari, si es considera que hi ha indicis suficients per incoar l’expedient i el CLC té competències per fer-ho.

 

2. Codi d’ètica professional

"Quan tenim alguna disfunció que ens dificulta portar a terme de manera adequada el procés comunicatiu, busquem al professional adient per tal que ens ajudi a superar o minimitzar el trastorn. Aquest especialista sabem que és el professional logopeda, tal i com explica el document de Perfil Professional, i en ell dipositem la nostra confiança.

Peró cal que el logopeda tingui clares unes pautes ètiques de comportament que aportin legitimitat al seu exercici professional davant del conjunt de la societat.

Essent realistes d'aquesta necessitat, vam iniciar el procés d'elaboració d'un marc ètic per a l'exercici professional de la logopèdia, procés que va suposar la creació d'una comissió específica per a l'elaboració d'aquest treball. Inicialment aquests membres integrants de la comissió van revisar i analitzar d'altres codis ètics, també van fer consultes a d'altres professionals experts en aquest tema i finalment es va elaborar i presentar el projecte de codi ètic a la Junta de Govern i als col·legiats, per tal que donessin el seu parer i fessin les aportacions oportunes. Finalment, el Codi d'Ètica Professional va ser aprovat per unanimitat en una Assemblea extraordinària on el debat i el consens varen fer que aquest acte fos actiu i participatiu.

El codi d'ètica manifesta les principals obligacions que es deriven de l'exercici professional i ho fa mitjançant els principis i les normes que el professional ha de seguir. Aquests principis expressen les línies generals que han de regir la conducta professional; les normes constitueixen les obligacions que ha de tenir en compte tota persona que vulgui pertànyer al col·lectiu professional.

Un codi ètic és una targeta de presentació del grup professional que el propugna, ja que estableix el seu senyal d'identitat, fa explícits els seus objectius i valors i anuncia la seva manera de fer i de relacionar-se.

Volem que sigui concebut com una eina d'orientació vers els criteris de conducta i no com un precepte rígid que s'ha d'aplicar en qualsevol circumstància.

Com a professionals de la logopèdia tenim deures envers l'usuari, envers la societat i també davant la pròpia professió: la logopèdia. El codi ètic es presenta com una eina que orienta l'acció per tal que sigui útil a la pràctica diària a l'hora de resoldre conflictes que puguin sorgir en relació a aquests deures. El discurs ètic és el discurs del diàleg. Tenir a la nostra disposició un Codi d'Ètica Professional suposa la necessitat de dialogar per consensuar les respostes a les situacions més conflictives.

L'ètica professional es desenvolupa quan som conscients del servei que donem com a professionals a la societat i quan coneixem els principis fonamentals que orienten la nostra activitat, així com les normes concretes que la regeixen.

Desitgem que el Codi d'Ètica Professional del CLC sigui un instrument que afavoreixi la confiança mútua i signifiqui una garantia de qualitat per a l'usuari de la logopèdia. Anna Civit Canals "

Agraïments. La comissió redactora del Codi d'Ètica Professional del CLC agraeix a:

· L'equip de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, les seves interessants reflexions, aportacions i correccions.
· Als professionals logopedes col·legiats i estudiants de la Diplomatura de Logopèdia, que van fer-nos arribar els seus suggeriments i inquietuds.
· La Junta de Govern del CLC, per ajudar-nos en l'anàlisi i la discussió del document.

Comissió redactora: Teresa Comas de la Fuente, Diana Grandi de Trepat, Caterina Noguer Pujol. Edita: Col·legi de Logopedes de Catalunya Dipòsit Legal: B-31.683-03

*No s'autoritza la reproducció total o parcial d'aquesta publicació.

Visualitzar codi d'ètica professional en PDF

 

3. Codi ètic del CLC
Disponible properament un cop aprovat per l’assemblea general extraordinària del 13 de desembre del 2018.

Consulta aquí el text elevat a l’assemblea per la seva aprovació.

 

4. Racó de reflexió ètica
A continuació us oferim documentació d’interès per a la reflexió ètica:

Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 2015.
Codi d’ètica professional. Col·legi de Logopedes de Catalunya. 2003.
Codi ètic del CLC. Col·legi de Logopedes de Catalunya. 2018.
LLEI 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica. Text consolidat.